Reklam

Monday, January 9, 2017

Medikal Kısaltmalar ve Anlamları Neledir?

MEDİKAL KISALTMALAR
5FU 5-Flourourasil
A/G Albumin/globulin oranı
a1AT Alpha 1-Antitripsin
Ab Antikor
ABY Akut böbrek yetmezliği, Akut renal yetmezlik
AC Akciğer
AC Ca Akciğer kanseri
AÇT Aldığı-çıkardığı takibi
ADBG Ayakta Direk Batın Grafisi (X-ray)
AF Atrial fibrilasyon
Ag Antijen
ALL Akut Lenfoblastık Lösemi
ALP Alkalen fosfataz
ALT Alanin aminotransferaz
AML Akut Mıyoloblastık Lösemi
ANA Anti nükleer antikor
ANCA Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikorlar
ApoA Apolipoprotein A1
ApoB Apolipoprotein B
ARA Akut Romatizmal Ateş
ARB Aside Dirençli (Boyanan) Basil
ARDS Akut respiratory distress sendromu
ASD Atrial septal defekt
ASO Antistreptolizin -O
AST Aspartat aminotransferaz
ASYE Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu
ATN Akut Tubuler Nekroz.
AVF Arteriovenöz fistül
AVM Arteriovenöz malformasyon
AVR Aortik Valf Replasmanı
BAL Bronkoalveolar lavaj
BFT Böbrek fonksiyon testleri (BUN, Kr)
BOS Beyin omurilik sıvısı
BPH Bening Prostat Hiperplazisi
BT Bilgisayarlı tomografi
BUN Kan üre azotu
C/S Sezeryan
C3 Kompleman 3
C4 Kompleman 4
Ca Kanser
CABG Koroner Arter Bypass Graft, Aorto-koroner bypass
C-ANCA Anti Nötrofil Stoplazmik Antikor-Sitoplazmik tip
CIN Servikal intraepitelyal neoplazi
CK Kreatin kinaz
Cl Klorür

BioMedicalEngg4
CMV Cytomegalovirus
Co-60 Kobalt 60 Cihazı
CPAP Continuous positive airway pressure
CPR Kardiyopulmoner Resüsitasyon
CRP C reaktif protein
CT Bilgisayarlı tomografi
DAKŞ Damar yolu açık kalacak şekilde
DIC Dissemine intravasküler koagülasyon
DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine
DKA Diyabetik ketoasidoz
DKB Diyastolik Kan Basıncı
DM Tip 1 Diabetes Mellitus
DM Tip 2 Diabetes Mellitus
DMSA Dimerkapto süksinik asit
DNA Deoksiribonükleik Asit
DSA Dijital Substraksiyon Anjiyografi
dsDNA Çift sarmallı (double stranded) DNA
DSM IV Ruhsal bozuklukların tanısal sınıflandırması IV
DTPA Dietilen triamin pentaasetik asit
DTR Derin tendon refleksleri
DVT Derin Ven Trombozu
EBV Ebstein Barr virüs
ECD Etil sisteinat dimer
EDTA-K3 Etilendiamin tetraasetik asit – 3 Fosfat
EEG Elektroensefalogram, Elektroensefalografi
EF ejeksiyon fraksiyonu
EKG Elektrokardiyogram, elektrokardiyografi
EKO Ekokardiyografi
EKT Elektrokonvulzif Tedavi
ELISA Enzyme-Linked Immunosorbent Assay
EMG Elektromiyogram, elektromiyografi
EMI Elektromanyetik Gürültü
ERCP Endoskopik retrograd kolanjiopankreatikografi
ESWL Extracorporeal shock wave lithotripsy-vücut dışı şok dalgaları ile taş kırma
F-18 Flor-18
FDA Food And Drug Administration (ABD satandardı)
FEV1 1 saniyedeki zorlu ekspiratuvar hacim
FM Fizik Muayene
FMF Ailevi Akdeniz Ateşi
Ga-67 Galyum-67
GFR Glomerüler filtrasyon hızı
GGT Gamma glutamil transferaz
GİA Geçici iskemik atak
GİS Gastrointestinal Sistem
GÖR Gastroözafageal reflü
GÖRH Gastroözafagial Reflü Hastalığı
Gtt Damla
Gy Gray (Radyasyon Birimi)
HAV Hepatit A virus
HbA1c HEMOGLOBİN A1c
HBcAg Hepatit B “core” antijeni
HbeAg Hepatit B e antijeni
HBsAg Hepatit B yüzey antijeni
HBV Hepatit B virus
HCV Hepatit C virus
HDV Hepatit D virus
HEK Hurda-Enkaz-Köhne (Cihazlar için)
HIS Hospital Information System
HIV Human immunodeficiency virus, İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü
HL Hiperlipidemi
HLA İnsan Lökosit Antijenleri (Human Leukocyte Antigens)
HMPAO Heksametil propilenaminoksim
HP, H.PİLORİ Helicobacter Pylory
HPV Human Papillomavirus
hsCRP Yüksek duyarlılıklı C-reaktif protein
HSV Herpes simplex virus
HT Hipertansiyon
HU Heat Unit (X-ray Tüpleri)
HZV Herpes zoster virus
I-123 İyot-123
I-131 İyot-131
IBP Vucüt İçine Girilerek Ölçülen Basınç
ICD International Classification of Diseases
IgA Immunglobulin A
IgG ImmunglobuliN G
IgM Immunglobulin M
In-111 İndiyum-111
INH İzoniyazid
INR INR _ international normalized ratio) oran
ISO International Standards Organisation
IU International Unit
IV Intravenöz
IVF İnvitro fertilizasyon
İBS İnflamatuar Barsak Hastalığı
İg İmmünglobulin
İİAB İnce iğne aspirasyon biyopsisi
İKH İskemik Kalp Hastalığı
İM İntramuskuler
İYE Üriner Enfeksiyon
İYE İdrar yolu enfeksiyonu
JRA Jüvenil romatoid artrit
K Potasyum
KAB Kültür antibiyogram
KAH Koroner Arter Hastalığı
KBH Kronik Böbrek Hastalıkları
KC Karaciğer
KCFT Karaciğer fonksiyon testleri
KC-S Karaciğer Sirozu
KGK Kesintisiz Güç Kaynağı
KİBAS Kafa içi basınç artışı sendromu
KKY Konjestif Kalp Yetmezliği
KLL Kronik Lenfositik Lösemi
KML Kronik Miyelositik Lösemi
KOAH Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları
Kr. Kronik (Kr.)
KT Kemoterapi
KVAH Kosta-vertebral açı hassasiyeti
KVC Kardio-Vasküler-Cerrahi
KY Kalp Yetmezliği
L Sol
LAD Sol ön inen koroner arter
LAP Lenfadenopati
LDH Laktat dehidrogenaz
LDL-K Düşük dansiteli lipoprotein – kolesterol
LİMA Sol internal mamarian arter
LP Lomber ponksiyon
MAG-3 Merkapto asetil triglisin
MDS Myelodisplazik Sendrom
Met Metastaz
Mg Magnezyum
MI Myokard Enfarktüsü
MIBG Meta iyodo benzil guanidin
MIBI Sestamibi
MMPI Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
MNG Multinodüler guatr
MRG-MR veya MRI Manyetik rezonans görüntüleme
MRKP MR Kolanjıopankreatografi
MRSA Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus
MS Multiple Skleroz
MSSA Metisiline Duyarlı Staphylococcus aureus
MUGA Radyonüklid ventrikülografi
MY Mitral yetmezlik, Mitral kapak yetmezliği
N Normal
Na Sodyum
NG Nazogastrik
NHL NonHodgkın Lenfoma
NIBP Vücut Dışından Ölçülen Basınç
NST Non- stres test
OA Osteoartrit
OAKB Ortalama arteriyal kan basıncı
ºC Santigrad derece
OKKB Obsesif Kombulsif Kişilik Bozukluk
ÖMD Özafagus, mide, duodenum grafisi
P.U. , P.ULCUS Peptik Ülser
P/A AC Akciğer grafisi
P-32 Fosfor-32
PACS Picture Archiving and Communication System
PAN Poliarteritis Nodosa
P-ANCA Anti Nötrofil Stoplazmik Antikor-Perinükleer tip
PCOS Polikistik Over Sendromu
PDA Patent duktus arteriozus
PEEP Pozitif end expiratory pressure
PET Pozitron emisyon tomografisi
PID veya PEH Pelvik İnflamatuar Hastalık
PND Paroksismal nokturnal dispne
PNL Polimorfonükleer Lökosit
Preop Operasyon Öncesi
PS Power Supply
PTCA Perkütan translüminal koroner angioplasti
Pulm.HT Pulmoner Hipertansiyon
PZT Polimerize Zincir Tepkimesi, Polymerase Chain Reaction (PCR)
R Sağ
R. Dirençli
RA Romatoit artrit
RAI Radyoiyot uptake
RCA Sağ koroner arter
rem Radiation Equivalent Man
RF Romatoid faktör
RIA Rahim içi araç
RIS Radiology Information System
RİMA Sağ internal mamarian arter
RNA Ribonükleik asit
RSS Rijid sigmoidoskopi
RT Radyoterapi
RV Reçete verildi
S. Duyarlı
SAT Son adet tarihi
sc Subkutan
SCH Şizofrenia , Şizofreni
Sedim Eritrosit sedimentasyon hızı
SFT Solunum fonksiyon testleri
SKB Sistolik Kan Basıncı
SLE Sistemik Lupus Eritematozus
sp. Tür
SPECT tek foton emisyon bilgisayarlı tomografi
SpO2 Periferik oksijen saturasyonu
spp. Türler (species)
SSPE Subakut Sklerozan Panansafalit
SSRI Selektif seratonin geri alım inhibitörü
Sv Sievert (Radyasyon birimi)
SVH, CVH Serebrovasküler Hastalık
T.PEDİS Tinea Pedis
TA Tansiyon arteryel (Kan Basıncı)
TAH Total abdominal histerektomi
Tb Tablet
Tbc Tüberküloz
Tc-99m Teknesyum-99m
TDP Taze donmuş plazma
TFT Tiroid fonksiyon testleri
TİT Tam idrar tetkiki
Tl-201 Talyum-201
Tm Tümör
TMNG Toksik multinoduler guatr
TOF Fallot tetralojisi
TORCH Toksoplazma Rubella Sitomegalovirus Herpes
tPA Doku plazminojen aktivatörü
TPHA Treponema Pallidum Hemaglütinasyon Testi
TPI Treponema Pallidum İmobilizasyon Testi
TPN Total parenteral nütrisyon
TTP Trombotik Trombositopenik Purpura
TUR-MT Mesane tumorunun trans uretral rezeksıyonu
TUR-P Prostat transuretral rezeksıyonu
Tx Organ ve Doku Nakli, Transplantasyon
UPS Uninterruptible Power Supply
US veya USG Ultrasonografi
UV Ultraviole
ÜSYE Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
VDRL Venereal Disease Research Laboratory
VF Ventriküler fibrilasyon
VRE Vankomisine Dirençli Enterokok
VSD Ventriküler septal defekt
VT Ventriküler taşikardi
VUR Vesikoüreteral reflü
Y-90 Yitriyum-90
YB Yoğun Bakım
YD Yeni Doğan
YDE Yumuşak Doku Enfeksiyonu

No comments: